nr. 96 din data 29.09.2011 privind aprobarea actului adițional la contractul nr.521/17.06.2009 de prestare a serviciului de depozitare a deșeurilor pe amplasamentul depozitului de deșeuri “Câmpia Turzii.

 


 


 


R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                               


 


 


HOTĂRÂREA NR. 96/2011


 


 


Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 29.09.2011;


          Văzând referatul inregistat sub nr.18.885/19.09.2011 intocmit de sing.Coros Elena;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ă R Ă Ș T E:


         


Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.2/07.09.2011 la contractul nr.521/17.06.2009 de prestare a serviciului de depozitare a deșeurilor pe amplasamentul depozitului de deșeuri “Câmpia Turzii. Taxa de depozitare deșeuri menajere începând cu data de 01.09.2011 se majorează cu suma de 0,83 lei /tona(fără TVA)


          Art. 2. Se împuternicește primarul municipiului Târnăveni pentru semnarea Actului adițional nr. 2/07.09.2011.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Primarul Muncipiului Târnăveni.


  


Președinte de ședință,


     Bota Claudia


 


 


                                                   Contrasemnează


                                                         Secretar,


                                               Groza Viorel Răzvan