nr. 102 din data 29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnaveni

ROMÂNIA                                                                                           


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


                                               


 


 


HOTĂRÂREA NR. 102/2011


 


 


          Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședința ordinară din data de 29 septembrie 2011;


          Văzând expunerea de motive prezenta de Serviciul O.S.R.U. înregistrată sub nr. 19375/2011;


          În conformitate cu Legea nr. 188/1999, Legea nr. 155/2010, OUG nr. 7/2011;


          Urmare HCL nr. 1/2011 și HCL nr. 41/2011;


          În baza  art. 36 alin. (2) (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;


 


 


H O T Ă R Ă Ș T E


 


 


Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnaveni, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


      Bota Claudia


 


                                                                  Contrasemnează


                                                                       Secretar,


                                                                 Groza Viorel Răzvan


 


 


 Anexa-ROF PRIMARIA TARNAVENI 2011