nr. 116 din data 24.11.2011 privind aprobarea listei strazilor din municipiul Târnăveni ce sunt incluse in Proiectul žExtinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures 

R O M N I A                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 116/2011


 


Consiliul Local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară de lucru, la data de 24 noiembrie 2011 ;


Văzând Expunerea de motive a  Direcției Tehnice nr. 23449 din 16.11.2011, privind aprobarea listei definitive a strazilor din municipiul Tarnaveni, ce sunt incluse in Proiectul žExtinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures  din cadrul POS Mediu.


 


Având în vedere:


          Angajamentele asumate de România în cadrul Capitolului 22 “ Mediu din Tratatul de aderare


          Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)


          prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, și lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


 


HOTĂRĂȘTE :


 


Art. 1 Se aprobă œLista reconfirmata, definitiva a strazilor din municipiul Târnăveni  ce sunt incluse in Proiectul žExtinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures  din cadrul POS Mediu, conform anexei.


 


Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni si conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ


 


Art. 3 Prezenta hotarare se comunică Primarului Municipiului Tarnaveni, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ, SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ și Instituției Prefectului Județului MUREȘ.


               


Președinte de ședință,           


              Cimpoca Alin        


 


       Contrasemnează


      Secretar,


                                                                            Groza Viorel Răzvan