nr. 2 din data 26.01.2012 privind validarea modificarilor bugetului general al municipiului Tarnaveni, efectuate prin dispoziția primarului.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.2/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 ianuarie  2012;


Văzând  Referat de specialitate nr. 1250/18.01.2012  întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza prevederilor art.82 din  Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


         


Art. 1. Se validează modificările bugetului general al municipiului Târnăveni, efectuate prin Dispoziția primarului nr.5082/23.12.2011.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


           Fodor Alexandru Iosif                                                       


                                                                     Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                             Groza Viorel Răzvan