nr. 20 din data 23.02.2012 privind aprobarea participarii Consiliului Local Târnăveni, ca partener, în Programul œSpații verzi - componența Spații verzi urbane “ Proiectul žPentru un aport de aer curat, îngrijind natura , alături de Asociația Sportiv㠝AVRĂMUȚ  și Gimnaziul de Stat Avram Iancu Târnăveni


ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


                                       HOTĂRÂREA  NR. 20/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din data de 23 februarie 2012;


Văzând referatul înregistrat sub nr. 3.375/16.02.20112, întocmit de Direcția Tehnică;


În baza art. 36 alin.(1) si alin.(7) lit.a și a art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.Se aprobă participarea Consiliului Local Târnăveni, ca partener, în Programul œSpații verzi - componența Spații verzi urbane   “ Proiectul žPentru un aport de aer curat, îngrijind natura , alături de Asociația Sportiv㠝AVRĂMUȚ  și Gimnaziul de Stat Avram Iancu Târnăveni.


Art.2.Se mandatează d-l Ciulea Pavel, consilier local, să reprezinte Consiliul Local Tarnaveni în acest proiect.


 Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


Președinte de ședință,


                  Coroș Ioan                                                        


                                                         Contrasemnează


        Secretar,


                                                                                                         Groza Viorel Răzvan