nr. 27 din data 29.03.2012 privind aprobarea alocarii de fonduri cultelor religioase din municipiul Târnăveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 27/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 29 martie 2012;


Văzând referatul nr. 6049/22.03.2012, întocmit de ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. 1 și al art. 45, alin.1 din Legea nr. 215 / 2001,, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă alocarea de fonduri cultelor religioase din municipiul Târnăveni pentru continuarea construirii  și reparării lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor , precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea după cum urmează:


 


          Biserica Ortodoxă                             75.000 lei


          Biserica greco catolică             15.000 lei


          Biserica Romano catolică                    2.500 lei


          Biserica Unitariană                    2.500 lei


          Biserica Reformată                    5.000 lei


 


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


Semnează consilierii:Muntean Ioan
Ciulea Pavel
Bercea Ioan


     Contrasemnează


         Secretar,


                                                                           Groza Viorel Răzvan