nr. 30 din data 29.03.2012 privind aprobarea inventarierii patrimoniului Municipiului Târnăveni pe anul 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                      H O T Ă R R E A   NR. 30/ 2012


 


Consiliul local al municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din data de 29 martie 2012;


Văzând raportul întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat cu nr. 5832/ 20.03.2012 ;


          În baza art.7 din Legea contabilității nr.82/1991;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și al art. 45, alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


Art.1. Se aprobă  inventarierea patrimoniului Municipiului Târnăveni pe anul 2011.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni.


 


Semnează consilierii:Muntean Ioan
Ciulea Pavel
Bercea Ioan


Contrasemnează


         Secretar,


                                                                           Groza Viorel Răzvan