nr. 4 din data 21.06.2012 privind alegerea președintelui de ședință

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ă R R EA NR. 4 din 21 iunie 2012


 


privind alegerea președintelui de ședință


 


Consiliul local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința de constituire, la data de 21.06.2012;


 Având în vedere:


               – prevederile Hotârârii consiliului local nr.3/18.06.2012, privind constatarea declarării ca legal constituit a Consiliului Local;


                 – art. 9 din Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;


                 În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


Articol unic. Se alege președinte de ședință al Consiliului local al municipiului Târnăveni domnul consilier Antonya Mihail.


 


 


 


PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ                                                              SECRETAR


          Bunea Teofil                                                                           Groza Viorel Răzvan


 


 


 


 


 


ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ


                Mândroiu  Armina Diana                                                               Mihăilescu Alin Marius