nr. 12 din data 12.07.2012 privind darea în concesiune către operatorul S.C.Compania Aquaserv S.A.- Tg. MUREȘ, a mijloacelor fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă și canalizare

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.12/2012


 


             Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în sedința ordinară din 12 iulie 2012;


             Văzând referatul nr.12927 / 27.06.2012, întocmit de cons. Damian Carmen, din cadrul Direcției Economice privind darea în concesiune a mijloacelor fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă și canalizare, recepționate în perioada 2010-2011;


             Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa și canalizare a municipiului Târnăveni;


             În temeiul  art. 36 alin. (1), alin.(5) lit.a  din Legea nr. 215/2001 și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă darea în concesiune către operatorul S.C.Compania Aquaserv S.A.-  Tg. MUREȘ, a mijloacelor fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă și canalizare, recepționate în perioada 2010-2011, prevăzute în anexa, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.


          Art. 2. În urma încheierii unui Proces Verbal de predare-preluare a mijloacelor fixe menționate în anexă, se va modifica Lista anexă a Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, prin încheierea unui Act adițional la acest contract.


          Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni și S.C.Compania Aquaserv S.A.-  sucursala Târnăveni.


 


  Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


 


 


   Avizează pentru legalitate


       Secretar,


         Groza Viorel Răzvan