nr. 16 din data 12.07.2012 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.16/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 12 iulie 2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 13.623/05.07.2012;


În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/21.12.2011 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2012, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


  Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


                                                                    Avizează pentru legalitate


                                                                                   Secretar,


                                                                          Groza Viorel Răzvan