nr. 31 din data 12.07.2012 privind numirea unui consilier in consiliul de administratie al Gradinitei cu Program Prelungit nr. 5

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.31/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 12 iulie 2012.


În baza prevederilor art. 96 lit. a, din Legea educație naționale nr. 1/2011.


Văzând Referatul nr. 13744/06.07.2012, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se mandatează dl consilier local Fodor Alexandru Iosif ca să facă parte din Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5 – Târnăveni.


 


 Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


 


 


                Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan