nr. 33 din data 31.07.2012 privind desemnarea primarului Municipiului Târnăveni, ca membru în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREÅž

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 33/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni întrunit în ședința extraordinară din 31 iulie 2012 ;


             Văzând expunerea de motive nr. 15.232/27.07.2012 întocmită de secretarul municipiului Târnăveni;


În baza art.17 alin.(2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES, precum și a dispozițiilor Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d, ale art.45 coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se desemnează domnul Megheșan Nicolae Sorin, Primarul Municipiului Târnăveni, ca membru în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.


            Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Târnăveni, domnul Meghesan Nicolae Sorin, să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor a ADI ECOLECT MUREȘ, în sensul alegerii membrilor Consiliului Director al Asociației.


            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică ADI ECOLECT MUREȘ, de aducerea sa la îndeplinire răspunzând domnul Megheșan Nicolae Sorin, Primarul Municipiului Târnăveni.


 


             Președinte de ședință,


            Barmou Kheir Mohamed


  


                                                                                                Avizează pentru legalitate


                                                                                                       Secretar,


                                                                                                 Groza Viorel Răzvan