nr. 65 din data 25.10.2012 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii modernizarii sistemului de iluminat public al municipiului Tarnaveni.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 65/2012


 


        


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 octombrie 2012


Văzând referatul nr. 20.907/16.10.2012, întocmit de către Directia Tehnica din cadrul Primăriei municipiului Târnăveni;


În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public;


În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit.d, alin. (6) lit.a pct.14, ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea modernizării sistemului de iluminat public al municipiului Târnăveni.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste primarul municipiului Târnăveni.


 


 


          Președinte de ședință,


          Cimpoca Alin Claudiu


  


                                                                 


 


                        Avizează pentru legalitate


                  Secretar,


                                                                                               Groza Viorel Răzvan