nr. 67 din data 25.10.2012 privind modificarea HCL al muncipiului Tarnaveni nr.101/2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 67/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 octombrie 2012 ;


 Văzând referatul nr.18558/19.09.2012, întocmit de către dna consilier Torok Cristina și de către dnii consilieri Bercea Ioan, Matei Alexandru Adrian și Ciulea Pavel;


În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4), art. 73 și art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin.(1) și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al muncipiului Târnăveni nr.101/2011.


Art. 2. Hotărârea de la art. 1 va avea următorul conținut:


          Art. 1. Se interzice circulația vehiculelor cu tracțiune animală(căruțelor) pe raza municipiului Târnăveni, cu excepțiile prevăzute la art.2 din hotărâre.


          Art.2.Accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală în zilele de târg(cele stabilite de către consiliul local) se va face pe următoarele trasee:


          Dâmbau-str. A. Iancu-str. Șoimilor – str. 1 decembrie 1918 – str. Pompelor – str.Rozelor -Piața Obor.


          Cuștelnic-str. Pompelor-str. Rozelor-Piața Obor.


          Seuca-str. 1 Decembrie 1918-str.Pompelor-str.Rozelor-Piața Obor.


          Botorca-str. Armatei-str.CFR-str.Pompelor-str.Rozelor-Piața Obor.


          Bobohalma-str. Viitorului-str.Șoimilor-str. 1 Decembrie 1918-str. Pompelor-str. Rozelor-P-ța Obor.


Art.3. Nerespectarea prevederilor art. 1 și ale art. 2 din hotărâre, se sancționează cu avertisment sau cu amendă contravențională cuprinsă între 200 “ 400 lei pentr persoane fizice și între 500 “ 1000 lei pentr persoane juridice.


Art.4. Constatarea și sancționarea contravenției se va efectua de către agenții Poliției Locale a municipiului Târnăveni și de către agenții Biroului Rutier al Poliției Municipiului Târnăveni.


Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


          Președinte de ședință,


          Cimpoca Alin Claudiu


  


                                                                  


 


                        Avizează pentru legalitate


                  Secretar,


                                                                                                 Groza Viorel Răzvan