nr. 92 din data 29.11.2012 privgind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010

 


ROMÂNIA                                                                              


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 92/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, întrunit în ședința ordinară din 29 noiembrie 2012;


Văzând Expunerea de motive nr. 23868/26.11.2012 a Directiei Tehnice, privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat la SC žCompania Aquaserv  SA sub nr. 202662/05.03.2010 și la A.D.I. žAqua Invest MUREȘ  sub nr. 22/05.03.2010,


Având în vedere prevederile art.17, alin.(2), lit. žc  și žd  din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAqua Invest MUREȘ , precum și cele ale art.61, Dispoziții generale din Contractul  de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. žb  și žd  și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE :


 


Art. 1 Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, încheiat între  SC žCompania Aquaserv  SA  și A.D.I. žAqua Invest MUREȘ , privind articolul 36 și Anexa Politica Tarifară-ian. 2011 la contract, – conform actului adițional cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentahotărâre.


Art. 2 Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară œAqua Invest MUREȘ  dl. Ciprian Dobre, să semneze în numele și pe seama Municipiului Târnăveni, Actul Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, aprobat conform dispozițiilor articolului 1.


Art. 3 Se mandatează domnul Chirila Vasile reprezentantul Municipiului Târnăveni pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară œAqua Invest MUREȘ , în sensul dispozițiilor art.1  din prezenta hotărâre.


Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică persoanei mandatate la art.3, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAqua Invest MUREȘ  și SC žCompania Aquaserv  SA care răspund de aducerea sa la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului MUREȘ.


    


 


Președinte de ședință


               Creța Ioan


 


                           Avizează pentru legalitate


 Secretar,


   Groza Viorel Răzvan