nr. 93 din data 29.11.2012 privind incuviintarea aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES a comunei ICLANZEL din judetul Mures

 


R O M N I A                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 93/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședinta ordinară din 29 noiembrie 2012;


Văzând referatul nr. 23854/26.11.2012, al Directiei Tehnice privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și avizele comisiilor de specialitate,


În baza prevederilor art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,


Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,


În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c) și ale art. 45 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunei ICLANZEL din judetul MUREȘ.


 


Art.2. Se mandatează dl. ing. Chirila Vasile, reprezentant al municipiului Tarnaveni în Adunarea Generala a Asociatiei, sa voteze conform Art.1.


 


Art.3. Se mandatează domnul Ciprian Dobre, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, sa semneze Actul adițional la Actele constitutive al Asociației.


 


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.


 


 


Președinte de ședință


               Creța Ioan


 


             Avizează pentru legalitate


                           Secretar,


                Groza Viorel Răzvan