nr. 99 din data 13.12.2012 privind aprobarea asocierii intre Municipiul Tarnaveni si Asociatia TINERETULUI MAGHIAR DE PE VALEA TARNAVEI MICI – Ansamblul de dansuri populare Kokenyes

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 99/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 13 de cembrie 2012.


Văzând referatul nr. 24776/07.12.2012 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7)  lit.a)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă asocierea între Municipiul Târnăveni și Asociația œTINERETULUI MAGHIAR DE PE VALEA TÂRNAVEI MICI  – Ansamblul de dansuri populare œKokenyes  


Art.2. Condițiile asocierii vor fi cuprinse într-un protocol care va fi supus spre aprobarea consiliului local.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


                 Ciulea Pavel


 


 


  


Avizează pentru legalitate


     Secretar,


     Groza Viorel Răzvan