nr. 6 din data 31.01.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire Parc fotovoltaic.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.6/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 31 ianuarie 2013;


Văzând referatul nr.2035/25.01.2013, întocmit de către Arhitectul Șef al municipiului Târnăveni, ing. Coroș Ioan;


În conformitate cu dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;


În temeiul art. 36 alin. (5) lit.c) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru construire Parc fotovoltaic, în Târnăveni, pășunea Boziaș.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian 


 Contrasemnează


Secretar,


Groza Viorel Răzvan