nr. 14 din data 31.01.2013 privind validarea dispozitiei primarului nr. 3971/20.12.2012 de modificare asupra bugetului general al municipiului Trnveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.14/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 31 ianuarie  2013;


Văzând  Referat de specialitate nr. 1507/22.01.2013 privind validarea modificărilor efectuate asupra bugetului general al municipiului Târnăveni prin Dispoziția Primarului nr. 3971/20.12.2012 întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza prevederilor art.82 din  Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


         


Art.1.Se validează modificările efectuate asupra bugetului general al municipiului Târnăveni  prin Dispoziția primarului nr. 3971/20.12.2012.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


 Cosma Florin Adrian                               


                                                                                            


 


         Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan