nr. 15 din data 31.01.2013 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.15/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 31 ianuarie  2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 1717/23.01.2013;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2012, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 Președinte de ședință,


 Cosma Florin Adrian            


          Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan