nr. 54 din data 25.04.2013 privind aprobarea alocarii de fonduri cultelor religioase din municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.54/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 aprilie 2013;


Văzând referatul nr. 8.495/18.04.2013, întocmit de ec.Muth Rodica “ director ex. “ Direcția economică;


În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă alocarea de fonduri cultelor religioase din municipiul Târnăveni pentru continuarea construirii  și reparării lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor , precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea după cum urmează:


 


         Biserica Ortodoxă                                                            70.000 lei


         Biserica Greco catolică                                                     10.000 lei


         Biserica Romano-catolică                                                   3.500 lei


Biserica  Unitariană                                                           3.500 lei


Biserica  Reformată                                                            8.000 lei    


         Biserica Baptistă                                                                5.000 lei


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


         Mihăilescu Alin Marius


 


    


                               Avizează pentru legalitate


           Secretar,


Groza Viorel Răzvan