nr. 60 din data 25.04.2013 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.79/2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 60/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 25 aprilie 2013.


Văzând referatul nr. 8816/22.04.2013 întocmit de sing. Coroș Marilena din cadrul Compartimentului Protecția mediului și ec. Gurghean Crișan “ Director executiv la Direcția Poliția Locală;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.79/2012, în conformitate cu articolele următoare ale prezentei hotărâri.


Art.2. Articolul 44 alin.(2) se completează și va avea următorul conținut:


Circulația cu orice fel de vehicul încărcat cu furaje sau alte materiale, cât și târârea de obiecte care prin natura lor sau prin modul încărcării sau transportării ar periclita curățenia publică, ori ar degrada arterele de circulație, precum și lipsa sacilor colectori de dejecții la animalele de tracțiune sau folosirea de saci colectori improvizați. 


Art.3. Articolul 44 se completează cu aliniatele 3 și 4, care  vor avea următorul conținut:


 “ folosirea autovehiculelor cu turarea excesivă a motoarelor acestora și efectuarea de manevre prin derapaje, întoarceri bruște pe loc, accelerări și frânări bruște, executate pe domeniul public al municipiului Târnăveni, efectuate în scop de divertisment fără avizul Comisiei de Ordine Publică a municipiului Târnăveni.


Amenda


Persoane fizice                                  500 “ 1000 lei


Persoane juridice                              1000 “ 1500 lei


 


          turarea excesivă a motoarelor acestora și efectuarea de manevre prin derapaje, întoarceri bruște pe loc, accelerări și frânări bruște, executate pe domeniul public al municipiului Târnăveni, în scopul verificării stării tehnice a acestora, îm urma efectuării unor reparații.


Amenda


Persoane fizice                                  500 “ 1000 lei


Persoane juridice                              1000 “ 1500 lei. 


 


Art.4. Articolul 46 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut:


Este interzisă parcarea autovehiculelor pe trotuare,spații verzi și zone verzi, precum și în locurile în care exista inscripția Parcarea interzis㠝.


 


 


 Președinte de ședință,


Mihăilescu Alin Marius


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


                     Groza Viorel Răzvan