nr. 64 din data 30.05.2013 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni si situatiile financiare anuale pe anul 2012

R O M N I A                                                                      


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.64/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 30 mai 2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 10781/23.05.2013;


În baza art.57, alin.(1) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modficările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni și situațiile financiare anuale pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 “ 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre..


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


         Președinte de ședință,


       Mândroiu Armina Diana


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan