nr. 65 din data 30.05.2013 privind aprobarea Conventiei de colaborare dintre municipiul Tarnaveni si Asociatia Socio-Cultural LIENS Tg. Mures

R O M N I A                                                                      


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.65/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 30  mai  2013;


Văzând Referatul de specialitate privind aprobarea   Convenției de de colaborare dintre municipiul Târnăveni și Asociația Socio-Culturală LIENS  Tg. MUREȘ în vederea susținerii organizării Festivalului Județean al Copiilor la Daneș în perioada 8-9 iunie 2013 întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 10.778/23.05.2013;


În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă Convenția  de colaborare dintre municipiul Târnăveni și Asociația Socio-Culturală LIENS  Tg. MUREȘ, în vederea organizării Festivalului Județean al Copiilor la Daneș, jud.MUREȘ, în perioada 8-9 iunie 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Se împuternicește domnul Megheșan Nicolae Sorin, primarul municipiului Târnăveni, cu semnarea actului prevăzut la art.l.


Art. 3.  Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni și Asociația Socio-Culturală LIENS  Tg. MUREȘ, str. Câmpului , nr. 30,  răspund de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


         Președinte de ședință,


         Mândroiu Armina Diana


                                                                           Avizează pentru legalitate


Secretar,


  Groza Viorel Răzvan