nr. 70 din data 30.05.2013 privind aprobarea inscrierii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a suprafetei de 13974 mp pe care este edificat Uzina de apa si a suprafetei de 1454 mp pe care este edificat Priza de apa.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.70/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 30 mai 2013;


În conformitate cu dispozițiile art. 36 al Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicată,cu modificările și completările ulterioare;


Văzând referatul nr. 10811/23.05.2013  întocmit sing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru ș Bancă de Date Urbane.


În temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă înscrierea în domeniul public al municipiului Târnăveni a suprafeței de 13974 mp pe care este edificată Uzina de apă.


Art.2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al municipiului Târnăveni a suprafeței de 1454 mp pe care este edificată Priza de apă.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


  Președinte de ședință,


Mândroiu Armina Diana


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan