nr. 71 din data 30.05.2013 privind modificarea art.17 al capitolului IX din Anexa nr.1 a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.1/2013 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.71/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 30 mai 2013;


În conformitate cu dispozițiile Legii mr.127/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.212/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative;


Văzând referatul nr. 10274/17.05.2013  întocmit de domnul Surdu Sorin Mircea- Șef serviciu S.P.C.L.E.P Târnăveni;


În temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


       Art.1.  Se modifică art.17 al capitolului IX din Anexa nr.1 a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.1/2013 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2013 și va avea următorul conținut:


       Art.17. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei. 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


  Președinte de ședință,


Mândroiu Armina Diana


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan