nr. 76 din data 30.05.2013 privind aprobarea organizarii evenimentului Lumea copiilor, cu ocazia zilei de 1 Iunie.

R O M N I A                                                                      


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.76/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 30  mai  2013;


Văzând Referatul de specialitate privind aprobarea organizării evenimentului žLumea copiilor , cu ocazia zilei de 1 Iunie și a cheltuielilor ocazionate de acest eveniment, întocmit de consilier-cabinetul primarului, înregistrat sub nr. 11.168/29.05.2013;


În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.  1.  Se aprobă organizarea evenimentului žLumea copiilor , cu ocazia zilei de 1 Iunie.


Art. 2. Se aprobă alocarea din Bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2013 a sumei de 19.967 lei pentru organizarea evenimentului prevăzut la art.1, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.


Art. 3.  Suma de 19.967 lei va fi asigurată din creditele bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2013,  la cap./subcap. 67.02.50 “ ,,Cultură, recreere, religie  “ œAlte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei , titlul – Bunuri și servicii.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


       Mândroiu Armina Diana


 


     Avizează pentru legalitate


Secretar,


                                                                   Groza Viorel Răzvan