nr. 92 din data 25.07.2013 Privind incheierea unui protocol de colaborare intre municipiul Tarnaveni i Asociatia CATHARSIS Tarnaveni, avand ca obiect darea in folosinta gratuita a imobilului situat n Tarnaveni, str.1 Mai, jud. Mures

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.92/2013


Privind încheierea unui protocol de colaborare între municipiul Târnăveni și Asociația CATHARSIS  “ Târnăveni, având ca obiect darea în folosință gratuită a imobilului situat în Târnăveni, str.1 Mai, jud. MUREȘ


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din 25  iulie 2013;


Având în vedere adresa nr. 14523/17.07.2013 a Asociației părinților și susținătorilor legali ai persoanelor cu dizabilități psihomotorii œCATHARSIS ;


             Văzând referatul nr. Nr.  14710 / 18.07.2013 întocmit de către Compartimentul Juridic, Contencios și Autoritatea tutelară și de către Compartimenul Patrimoniu;


             În baza art. 91 și art. 94 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările uletrioare și a art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


              În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Târnăveni și Asociația părinților și susținătorilor legali ai persoanelor cu dizabilități psihomotorii CATHARSIS  “ Târnăveni, având ca obiect darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 1 an, de la data de 01.08.2013 până la data de 01.08. 2014, a imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Mai, nr.1, jud. MUREȘ.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


            Piaskovski Stanislav


                                                                                                                                     Avizează pentru legalitate,


Secretar


Groza Viorel Răzvan