nr. 91 din data 25.07.2013 Privind aprobarea sumelor necesare decontarii navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.91/2013


Privind aprobarea sumelor necesare decontării navetei cadrelor


didactice pentru luna iunie 2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 iulie 2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat cu nr. 14458/17.07.2013;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă sumele necesare decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2013, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 Președinte de ședință


            Piaskovski Stanislav


 


 


 


    Avizează pentru legalitate,


Secretar


Groza Viorel Răzvan