nr. 90 din data 25.07.2013 Privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni la data de 30.06.2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.90/2013


Privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 iulie 2013


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat cu nr. 14612/18.07.2013;


În baza art. 49 alin. (2)  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu moficările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la 30.06.2013, conform  Anexelor nr.7,9,11,12,13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


            Piaskovski Stanislav


                                                                                                                                            Avizează pentru legalitate,


Secretar


Groza Viorel Răzvan