nr. 103 din data 10.09.2013 Privind alocarea sumei de 11.000 lei Asociatiei Tineretului Maghiar de pe Valea Tarnavei Mici Tarnaveni Ansamblul Kokenyes

R O M N I A                                                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.103/2013


Privind alocarea sumei de 11.000 lei Asociației Tineretului Maghiar de pe Valea Târnavei Mici Târnăveni “ Ansamblul Kokenyes


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința extraordinară din 10 septembrie  2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 17.634/06.09.2013;


În baza Protocolului de colaborare încheiat între municipiul Târnăveni și Asociația Tineretului Maghiar de pe valea Târnavei Mici Târnăveni, aprobat prin H.C.L. nr.102/10.09.2013;


În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, co modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumei de 11.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu transportul necesare participării Ansamblului    de dansuri populare Kokenyes din Târnăveni care face parte din Asociația Tineretului Maghiar de pe Valea Târnavei Mici Târnăveni, la festivalul folcloric international(Internațional Dancing Festival) organizat la Kamena Vourla-Grecia, în perioada 16-19 septembrie 2013.


Art.2.  Suma de 11.000 lei va fi asigurată din creditele  bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2013,  la cap. 67.02 “ Cultură, recreere, religie , titlul 59 “ Asociații și fundații și va fi  virată în contul Asociației Tineretului Maghiar de pe valea Târnavei Mici Târnăveni.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


                 È˜erban Maria


      


        


         Avizează pentru legalitate


 Secretar,


   Groza Viorel Răzvan