nr. 126 din data 31.10.2013 Privind transformarea unor posturi din statele de funcii ale serviciilor de interes local

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                      


HOTĂRÂREA NR.126/2013


Privind transformarea unor posturi din statele de funcții ale serviciilor de interes local


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2013;


Văzând expunerea de motive nr. 21532 din 24.10.2014 a Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, privind aprobarea transformarii unor posturi din cadrul serviciilor publice de interes local,


Cu respectarea prevederilor HGR nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,


Potrivit prevederilor Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,


În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


HOTĂRĂȘTE:     


 


Art.1. (1) Se aprobă transformarea unor posturi din statele de funcții ale serviciilor publice de interes local, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe aceste posturi, în funcții, grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior, după cum urmează:


Serviciul Public de Asistenta Sociala :


– Transformarea postului de referent grad IA (M), în inspector specialitate grad II (S),


– Transformarea postului de inspector specialitate grad I (S), în inspector specialitate gradul I A (S),


– Transformarea postului de administrator treapta II (M), în administrator treapta I (M),


Casa de Cultura œ Mihai Eminescu :


– Transformarea postului de muncitor calificat treapta II , în muncitor calificat  treapta I,


Biblioteca  Municipala:


– Transformarea postului de bibliotecar (S) grad II, în bibliotecar  grad I (S),


Sector Intretinere Reparatii Strazi:


– Transformarea postului de inspector specialitate (S) gradul II, în inspector specialitate (S) gradul I,


– Transformarea a 2 posturi de muncitor calificat treapta III, în muncitor calificat treapta II,


Statia de Transfer Deseuri Menajere :


– Transformarea a 3 posturi de muncitor calificat treapta IV, în muncitor calificat treapta III,


– Transformarea postului de muncitor calificat treapta III, în muncitor calificat treapta II


         (2) Se aprobă transformarea unui post vacant din statul de funcții al Sectorului Servicii de Dezvoltare Publică și Clădiri din post de nivel superior în post de nivel inferior, după cum urmează:


-Transformarea postului de muncitor calificat treapta I în  post de muncitor calificat treapta IV.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statelor de funcții ale serviciilor publice de interes local, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.


 


Președinte de ședință,


            Toma Georgeta


Avizează pentru legalitate


                                                                                        Secretar,


                                                                                Groza Viorel Răzvan