nr. 125 din data 31.10.2013 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

R O M N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL 
LOCAL

 

  HOTĂRÂREA NR.
125/2013

Privind
aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2014

 

 

        
Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară
din data de 31 octombrie 2013;

        
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr.
21540/25.10.2013, întocmit de șef Serviciu impozite și taxe, prin care se
propune actualizarea nivelurilor pentru
impozitele și taxele locale și
alte taxe asimilate acestora aplicabile la nivelul municipiului Târnăveni
începând cu anul 2014;

În baza prevederilor Titlului IX
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;

        
În temeiul art. 36 alin. (1) și art. 45 alin.(1) din Legea administrației
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
 
Se aprobă impozitele și
taxele locale, pentru anul 2014, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni,
conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.

Art.2.
Se stabilește cota de 10% reprezentând bonificație acordată
persoanelor fizice pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a
impozitului pe teren și a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate
pentru întregul an “ până la data de 31 martie a anului
fiscal.

Bonificația de 10% pentru plata cu anticipație a impozitului
pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului asupra mijloacelor de
transport, datorate pentru întregul an “ până la data de 31 martie a anului
fiscal se aplică și persoanelor juridice.

Art.3.
Prezenta hotărâre se va aplica de la data de 1 ianuarie 2014, dată la
care se abrogă orice dispoziții contrare prezentei
hotărâri.

Art.4. Se aprobă scutirea de la plata taxei de
închiriere pentru închirierea Casei de Cultur㠝Mihai Eminescu 
activitățile desfășurate de unitățile de învățământ
din municipiul Târnăveni, de către Asociația Nevăzătorilor din municipiul
Târnăveni, precum și cele ale asociațiilor și fundațiilor cu care Primăria
Municipiului Târnăveni are încheiate protocoale de colaborare aprobate prin
Hot
ărâri ale Consiliului Local.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
Hotărâri se împuternicește Primarul municipiului
Târnăveni.

 

 
 
Președinte de
ședință,

        
      Toma
Georgeta

Avizează pentru legalitate

                                                                          
        
                 
   
Secretar,

                                                                          
                   
 
Groza Viorel Răzvan

 

Anexa
nr.1- Impozitele si taxele locale pentru anul
2014