nr. 117 din data 31.10.2013 Privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Conventia de parteneriat nr.23135/15.11.2012, incheiata intre Municipiul Tarnaveni si I.S.U. HOREA MURES

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 117/2013

Privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de parteneriat
nr.23135/15.11.2012, încheiată între Municipiul Târnăveni și I.S.U. HOREA 
MUREȘ

 

           Consiliul local
municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară 31 octombrie 2013;

            În conformitate cu Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

            Văzând referatul
nr.22124/25.10.2013 îmtocmit de secretarul municipiului Târnăveni

 În temeiul prevederilor
art. 36 alin. (2) lit.d) și e), alin.(6), alin. (7) lit.a)  și ale art. 45 alin. (2)  din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,      

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.1 la la Convenția de parteneriat nr.23135/15.11.2012, încheiată între
Municipiul Târnăveni și I.S.U. HOREA  MUREȘ, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.77/02.11.2012

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Tîrnaveni.

 

              

 

            Președinte de ședință,

                  Toma Georgeta

 

Avizează pentru
legalitate

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                     Groza Viorel Răzvan