nr. 134 din data 28.11.2013 Privind aprobarea Studiilor de fezabilitate aferente unor obiective de investitii

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.134/2013


Privind aprobarea Studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii: žRetea de apa in cartierul Tineretului – Industriei  si žRetea de canalizare menajera si pluviala pe str. Grivitei, Aleea A, Aleea B si Fabricii  și a indicatorilor tehnico- economici aferenti acestor obiective de investitii


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2013;


         Văzând  Referatul  cu nr. 23404 din 21.11.2013 întocmit de sef Birou Investitii – achizitii “ ing. Muth Teodor;


         În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.


         În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001,privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă  Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii: žRetea de apa in cartierul Tineretului – Industriei  si žRetea de canalizare menajera si pluviala pe str. Grivitei, Aleea A, Aleea B si Fabricii 


 Art.2.Se aprobă  indicatorii tehnico- economici aferenti obiectivelor de investitii: žRetea de apa in cartierul Tineretului – Industriei  si žRetea de canalizare menajera si pluviala pe str. Grivitei, Aleea A, Aleea B si Fabricii 


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


             Torok Cristina


 


  Avizează pentru legalitate


                                                                                          Secretar


                                                                               Groza Viorel Răzvan