nr. 133 din data 28.11.2013 Privind aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) aferente unor obiective de investitii

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.133/2013


Privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) aferente obiectivelor de investiții: žReabilitare/Modernizare străzi în municipiul Târnăveni  precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective de investiții


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2013;


         Văzând  Referatul  cu nr. 23403 din 21.11.2013 întocmit de sef Birou Investitii – achizitii “ ing. Muth Teodor;


         În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.


         În baza prevederilor art. 45, alin. 1 și art 36,  alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;


HOTĂRĂȘTE


 


         Art.1. Se aprobă  documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) aferente obiectivelor de investitii: žReabilitare/Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni 


Art.2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici aferenti obiectivelor de investitii: žReabilitare/Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni 


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


    Torok Cristina


 


 


           Avizează pentru legalitate


                                                                                          Secretar


                                                                               Groza Viorel Răzvan