nr. 131 din data 28.11.2013 Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 131/2013


Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna  octombrie  2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28  noiembrie  2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 23.054/18.11.2013;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna  octombrie  2013, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


         Președinte de ședință,


             Torok Cristina


 


 


 


                                                                           Avizează pentru legalitate


                                                                                          Secretar


                                                                               Groza Viorel Răzvan