nr. 129 din data 28.11.2013 Privind aprobarea organizrii manifestrilor culturale ocazionate de srbtorile de iarn Pomul de Crciun i a sumei de 15.000 lei pentru oragnizarea acestor manifestri

R O M N I A                                                                      


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.129/2013


Privind aprobarea organizării manifestărilor culturale ocazionate de sărbătorile de iarnă “ Pomul de Crăciun  și a sumei de 15.000 lei pentru oragnizarea acestor manifestări


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28  noiembrie  2013;


Văzând Referatul de specialitate privind  aprobarea  alocării din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumei de  15.000 destinată finanțării  cheltuielilor necesare pentru organizarea manifestărilor culturale cu ocazia  sărbătorilor de iarnă,  întocmit de director ex.-Direcția economică, înregistrat sub nr. 23.445/21.11.2013;


În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă organizarea manifestărilor culturale ocazionate de sărbătorile de iarnă – Pomul de Crăciun 2013 .


Art.2. Se aprobă alocarea din Bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2013 a sumei de 15.000 lei pentru organizarea manifestărilor  prevăzute la art.1, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.


Art.3.  Suma de 15.000 lei va fi asigurată din creditele bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2013,  la cap./subcap. 67.02.50 “ ,,Cultură, recreere, religie  “ œAlte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei , titlul – Bunuri și servicii.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


              Torok Cristina


      Avizează pentru legalitate


                                                                                      Secretar


                                                                           Groza Viorel Răzvan