nr. 146 din data 19.12.2013 Privind aprobarea taxelor de pasune

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.146/2013


Privind aprobarea taxelor de pășune


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 19 decembrie 2013;


Văzând referatul nr. 25079/12.12.2013;


Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34/2013 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;


         Ținând seama de prevederile art. 248 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;


            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. c) și alin. (9), art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1)  lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


 


         Art.1.  Pentru curățirea, fertilizarea și întreținerea pășunilor, fiecare deținător de animale  este obligat să efectueze o contribuție în muncă după animalele învoite la pășunat, după cum urmează:


         – un cap bovină                                                                                2 zile


         – un cap tineret bovin                                                                       1 zi


         – un cap cabalină                                                                              2 zile


         – 10 capete ovine și caprine                                                              2 zile


         – peste 10 ovine, pentru fiecare 5 ovine în plus vor efectua              2 zile


Art.2. Pentru crescătorii de animale care din motive bine justificate nu pot efectua zilele de contribuție, li se stabilește contravaloarea unei zile de muncă în sumă de 20 lei.


Art.3. Pentru animalele învoite la pășunat  se stabilesc următoarle taxe de animal:


– bovine și cabaline adulte                                                      25 lei/cap/an


– tineret bovin și cabalin 1- 2 ani                                            15 lei/cap/an


– tineret bovin și cabalin sub 1 an                                           5 lei/cap/an


– ovine și caprine peste 1 an                                                   7 lei/cap/an


– tineret ovin și caprin sub 1 an                                              4 lei/cap/an


         Taxele ce revin fiecărui proprietar de animale vor fi achitate la casieria Primăriei Municipiului Târnăveni “ cam. 7, înainte de ieșirea la pășunat. Scoaterea animalelor în pășune se face face numai după executarea lucrărilor de întreținere și curățare a pășunii.


         Art.4. Intrarea zilnică a animalelor pe pășune este permisă numai după ce s-a ridicat roua pentru a evita degradarea covorului de iarbă. Pășunatul în timpul sau imediat după căderea ploii este interzis.


         Art. 5 Perioada pentru care bovinele și cabalinele vor fi învoite la pășune este cuprinsă între 10 mai și 26 octombrie ale anului. Perioada cuprinsă între 27 octombrie și 9 mai este interzisă pășunatului.


Perioada pentru care ovinele și caprinele vor fi învoite la pășune este cuprinsă între 23 aprilie și 6 decembrie ale anului. Perioada cuprinsă între 7 decembrie  și 22 aprilie este interzisă pășunatului.


         Art. 6 Taxele de gloabă datorate de proprietarii de animale sau păstorii de turme, pentru nerespectarea suprafețelor repartizate, începerea pășunatului înainate de perioada stabilită și pentru pășunatul cu animalele pe alte terenuri decât cele reaprtizate, sunt următoarele:


         – pentru bovine și cabaline adulte                                           10 lei/cap/zi


         – pentru tineret bovin și cabalin  1-2 ani                                 5 lei/cap/zi


         – pentru tineret bovin și cabalin sub 1 an                                2,5 lei/cap/zi


         – pentru ovine și caprine sub 1 an                                           0,8 lei/cap/zi


         – pentru ovine și caprine peste 1 an                                        1,3 lei/cap/an


         – pentru porcine peste 6 luni                                                   4,5 lei/cap/zi


         – pentru tineret porcin sub 6 luni                                            2,5 lei/cap/zi


         – pentru turme constituite:


                            – cirezi de bovine                                                 500 lei/zi


                            – turme de ovine/caprine                                     500 lei/zi


         La taxele de gloabă se adaugă valoarea pagubei produse și stabilite pe baza procesului-verbal de constatare, încheiat de comisia constituită în acest sens, împuternicitul  primarului și de specialistul agricol, după caz.


         Veniturile obținute din administrarea pajiștilor pot fi utilizate numai pentru executarea lucrărilor de amenajare și întreținere a  pășunilor.


         Art. 7 Medicii veterinari vor lua măsuri ca la pășunat să fie admise numai animale sănătoase, pentru a se evita astfel vehicularea unor boli transmisibile, în care scop se va verifica starea de sănătate a animalelor, înainte de a fi învoite la pășunat.


         Art. 8  Hotărârea nr. 22/2005 se revocă.


         Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


                                  Vodă Mircea


 


        Avizează pentru legalitate


                                                                                               Secretar


                                                                              Groza Viorel Răzvan