nr. 142 din data 19.12.2013 Privind trecerea din domeniul public n domeniul privat al municipiului Tarnaveni a izlazului comunal pasuni in suprafata de 759,71 ha

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRĂREA NR.142/2013


Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a izlazului comunal “ pășuni în suprafață de 759,71 ha


 


         Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de 19 decembrie 2013;


Văzând referatul întocmit de consilier Damian Carmen privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni a izlazului comunal-pașuni, înregistrat sub nr.24334/04.12.2013;


În conformitate cu dispozițiile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;                        


         În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) și al art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


         Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni  a izlazului comunal-pașuni în suprafață de 759,71 Ha.


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


               Vodă Mircea


      Avizează pentru legalitate


                                                                                       Secretar


                                                                           Groza Viorel Răzvan