nr. 2 din data 30.01.2014 privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Tarnaveni, pentru anul 2013

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA NR.2/2014

privind propunerea de
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului
municipiului Târnăveni, pentru anul 2013

 

Consiliul local al
Municipiul Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2014.

            Văzând expunerea de motive prezentată de
Serviciul O.S.R.U. înregistrată sub nr. 1679/23.01.2014;

În conformitate cu prevederile art. 107 alin.
(2) lit. d, art. 108 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici 
și a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;

            În
temeiul  art. 36 alin. (3) lit. b) și al
art. 45 alin.
(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se propune
evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului
Târnăveni, pentru anul 2013, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

Art.2  Evaluarea
performanțelor profesionale ale secretarului municipiului Târnăveni, se va face
de către Primarului Municipiului Târnăveni,  pe baza propunerii
Consiliului Local, conform anexei la prezenta hotărâre.          Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

       Antal Lehel                                            

                                              Avizează pentru legalitate,

           
Secretar,

                                                                                                             Groza Viorel Răzvan