nr. 3 din data 30.01.2014 privind aprobarea numarului burselor si cuantumul unei burse acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni pentru sem.al- II-lea al anului scolar 2013-2014

R O M N I A                                                                                             

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR.3/2014

 

Privind
aprobarea numărului  burselor  și cuantumul unei burse acordate elevilor de
la cursurile cu frecvență din 
învățământul preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru
sem.al- II-lea al anului școlar 2013-2014

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie
2014;

Văzând Referatul nr. 1.450/22.01.2014
privind stabilirea numărului 
burselor  și cuantumul unei burse
acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din  învățământul preuniversitar de stat din
municipiul Târnăveni pentru sem.al- II-lea al anului școlar 2013-2014,
întocmit de Director ex. “
Direcția economică;

În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3470/2012, prin
care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din
Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicat
ă, cu
modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru
semestrul al-II-lea al anului școlar 2013-2014, conform Anexei nr 1.

 

 

 

 

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate
elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul
Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2013-2014, după cum
urmează:

 

– burse de
performanță                                                           
100  lei/elev

– burse de merit                                                                         40  lei/elev 

– burse de studiu                                                                        30  lei/elev

 

 

            Burse de ajutor social

                        Din care:

            – burse de boală                                                          40 
lei/elev 

– burse pentru
elevi din mediul rural                                      30  lei/elev

            – burse pentru elevi din familii cu
venituri mici         30  lei/elev

           

 Art.3.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni  prin  Direcția economică din cadrul unității
administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

       Antal Lehel                                                  Avizează pentru legalitate,

Secretar,

                                                                                            Groza Viorel Răzvan