nr. 6 din data 30.01.2014 privind aprobarea Raportului de evaluare a unor utilaje si echipamente din domeniul privat al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.6/2014

Privind
aprobarea R
aportului de evaluare a unor utilaje și echipamente din
domeniul privat al municipiului Târnăveni

 

            Consiliul local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în
ședința ordinară din data de 30  ianuarie 2014;

Având în vedere Referatul de  de specialitate  privind aprobarea Raportului de evaluare a utilajelor și echipamentelor din domeniul
privat al municipiului Târnăveni, cuprinse în Anexele nr.1 și 2 la H.C.L.
nr.118/31.10.2013, scoase din funcțiune și

 propuse spre valorificare, întocmit de director
executiv “ Direcția economică și înregistrat sub nr. 1.613/23.01.2014;
  

            În baza Cap.I., art. 1.3 din
Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând
instituțiilor publice, aprobat prin HGR nr. 966/ 1998 care modifică și
completează HGR nr. 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și
de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice

  În
temeiul  art. 36 alin. (1) și al art. 45
alin.
(3) din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicat
ă, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare a utilajelor și echipamentelor din
domeniul privat al municipiului Târnăveni, cuprinse în Anexele nr.1 și 2 la
H.C.L. nr.118/31.10.2013, scoase din funcțiune și propuse spre valorificare,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre.

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte
de ședință,

      Antal Lehel                                             

                                                    Avizează pentru legalitate,

            Secretar,

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan