nr. 8 din data 30.01.2014 privind aprobarea Listei cu obiectivele de investitii propuse a se realiza in anul 2014, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local al municipiului Tarnaveni, repartizata pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mure

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 8/2014

Privind  aprobarea
Listei cu obiectivele de investiții propuse a se realiza în anul 2014, cu
finanțare parțială sau integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni,
repartizată pentru  S.C. Compania
Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ

 

            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2014.

            Văzând  Referatul
de specialitate întocmit de către sef birou “ ing. Muth Teodor  înregistrat cu nr. 1571/ 23.01.2014
;

            În baza Legii nr. 51/ 2006 privind serviciile comunitare
de utilitati publice;

În temeiul  art.
36 alin. (1) și al art. 45 alin.
(1) din Legea
administrației
publice locale nr. 215/2001,
republicat
ă, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1. Se aprobă žLista
cu obiectivele de investiții propuse a se realiza în anul 2014, cu finanțare
parțială sau integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni,
repartizată pentru  S.C. Compania
Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ ,
conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni și conducerea S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ.

 

Președinte de ședință,

      Antal Lehel                                 

                                                                                                      Avizează pentru legalitate,

          Secretar,

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan