nr. 10 din data 30.01.2014 privind aprobarea Planului de actiuni privind lucrarile de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2014

ROM ÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.10/2014

Privind aprobarea Planului de
acțiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de
ajutor social care vor presta activități în folosul comunității în anul 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în
ședința ordinară din data de 30 ianuarie 
2014.

Văzând Referatul de specialitate nr.313/08.01.2014, privind
aprobarea Planului de acțiuni privind lucrările de interes local pentru
persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activități în folosul
comunității în anul 2014, întocmit de director ex. Serviciul Public de
Asistență Socială.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat cu modificarile și completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(6)
lit.a) și al  art. 45 alin.(1) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni privind lucrările de interes local pentru
persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activități în folosul
comunității în anul 2014 conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

 Președinte de ședință,

      Antal Lehel         

           Avizează pentru legalitate,

                            
Secretar,

                                                                                                                                Groza Viorel Răzvan