nr. 11 din data 30.01.2014 privind modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tarnaveni alocate pentru activitati nonprofit de interes local

R O M Â
N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TARNAVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.11/2014

Privind  modificarea žRegulamentului privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului
Târnăveni alocate pentru activități nonprofit de interes local 

 

 Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie
2014;

 Văzând
referatul nr. 1.584/23.01.2014 privind propunerea de
modificare a žRegulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fondurile bugetului local al municipiului Târnăveni alocate pentru activități
nonprofit de interes local , întocmit de comisia de evaluare și selecție numită prin Dispoziția nr.62/2014 si HCL nr.11/2012
;

 În baza prevederilor Legii nr.
350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general.

În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(9) și al
art. 45 alin.(1) din
Legea
administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea žRegulamentului privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târnăveni alocate
pentru activități nonprofit de interes local , conform Anexei care este parte
integrantă a prezentei hotărâri;

           Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni și
comisia de evaluare și
selecție numită prin Dispoziția nr.62/2014 și HCL
nr.11/2012
.

         

Președinte de ședință,

      Antal Lehel                                             

                                                                                         

 

           Avizează pentru legalitate,

           
Secretar,

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr.11/2014

 

 

žRegulamentul privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târnăveni alocate
pentru activități nonprofit de interes local  se modifica dupa cum urmeaza:

 

 

1.Introducerea
art 15.1

 

In
cazul in care, solicitantul a beneficiat in cursul aceluiasi an calendaristic
de finantari nerambursabile de la bugetul local, acordate in temeiul altor
prevederi legislative, acesta nu va putea beneficia de atribuirea unui contract
de finantare nerambursabila in baza Legii nr.350/2005.