nr. 17 din data 27.02.2014 privind aprobarea noilor indicatori fizici ai obiectivului de investitie: MS-TA-RB-07: Tarnaveni – Extinderea retelei de canalizare, statii de pompare apa uzata si conducte de refulare cuprinse in proiectul Extinderea si reabilitarea infrastructurii

ROMÂNIA                                                

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TARNAVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.17/2014

Privind aprobarea noilor
indicatori fizici ai obiectivului de investitie: MS-TA-RB-07: Târnăveni –
Extinderea rețelei de canalizare, statii de pompare apa uzată și conducte de
refulare cuprinse în proiectul
œExtinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 27 februarie 2014;

Văzând referatul nr. 4025/19.02.2014 al Directiei Tehnice, privind reaprobarea indicatorilor tehnici din cadrul Proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și
apă uzată în județul MUREȘ  cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu
Axa 1, de către Municipiul Târnăveni;

În temeiul art. 36 alin. 2 lit.b, și lit.d si al art.
45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă noii indicatori fizici ai obiectivului de
investitie: MS-TA-RB-07: Tirnaveni –
Extinderea retelei de canalizare, statii de pompare apa uzata si conducte de
refulare,
aferente Municipiului Tarnaveni, cuprinse in
cadrul Proiectului œExtinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ  cod CCI
nr.2009 RO 161 PR 019, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din
prezenta.

Art.2. Reactualizarea indicatorilor financiari și a valorii
de
cofinanțare
a Proiectului
de către Municipiul
Târnăveni se vor reaproba după finalizarea tuturor procedurilor de achiziție
publică și semnarea contractelor din cadrul Proiectului.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, președintele Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ 
și conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ.

 

   Președinte de
ședință,

                Antonya Mihail

 

 Avizează pentru legalitate

                                                                                                               Secretar,

                                                                                                    Groza Viorel Răzvan

 

   

 

 

Anexa
nr.1 la HCL nr.17/2014

 INDICATORI
FIZICIUMMODIFICATIINITIALIIndic 1=
lungime extindere retea de canalizare Tarnavenikm12,60611,583Indic 2=
construire statii de pompare apa uzata TarnaveniNr.42Indic 3=
lungime conducte de refulare Tarnavenikm1,6230,911