nr. 29 din data 27.03.2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni si situatiilor financiare anuale pe anul 2013

R O M N I A                                                                                             

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.29/2014

Privind aprobarea contului de execuție al
bugetului general al municipiului Târnăveni și situațiilor financiare anuale pe
anul 2013

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 27 martie 2013;

 Văzând  R aportul 
privind aprobarea  contului de
execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni  și situațiile financiare pe anul  2013 întocmit în cadrul  Direcției economice , înregistrat sub nr. 6.340   / 18.03.2014;

În baza art.57, alin.(1) din Legea finanțelor publice
locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.
36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(2) din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă contul de execuție al
bugetului general al municipiului Târnăveni și situațiile financiare anuale pe
anul 2013, conform anexelor nr. 1 “ 8 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre..

Art.2. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

                  Bercea Ioan

 

                                        Avizează pentru
legalitate

 Secretar,

            Groza Viorel Răzvan