nr. 30 din data 27.03.2014 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2014

R O M Â
N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.30/2014

 

Privind aprobarea sumelor
necesare pentru decontarea navetei

cadrelor didactice pentru
luna februarie  2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința
ordinară din data de 27 martie  2014;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director
executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 6302/18.03.2014;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice
pentru luna  februarie 2014, conform
Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

                  Bercea Ioan

 

                                      Avizează pentru
legalitate

 Secretar,

            Groza Viorel Răzvan