nr. 34 din data 27.03.2014 privind aprobarea PLANULUI DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA al muncipiului Tarnaveni si al localitatilor componente, CUSTELNIC, BOTORCA si satul apartinator BOBOHALMA

R O M Â
N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.34/2014

Privind aprobarea 
žPLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni și al
localităților componente, CUȘTELNIC, BOTORCA și satul aparținător BOBOHALMA 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din 27 martie 2014;

Văzând Referatul de specialitate nr. 6342/22.08.2011,
întocmit de Dl. Director Executiv Ec. Ghurghean Crișan.

În baza prevederilor Legii nr. 155/2010
privind Poliția Locală și a dispozițiilor Regulamentului cadru de organizare și
funcționare a poliției locale, aprobat prin H.G.R. nr. 1332/2010;

În conformitate cu Ordinul MAI nr. 92/5
mai 2011 prin care se aprobă metodologia de elaborare a planului de ordine și
siguranță publică al poliției locale;

În temeiul art. 36 alin. (6), lit.a), pct. 7 și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/ 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă žPLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ al muncipiului
Târnăveni și al localităților componente, CUȘTELNIC, BOTORCA și satul
aparținător BOBOHALMA .

Art.2. Acest plan este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Poliția
Locală a muncipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

                  Bercea
Ioan                                                                     

Avizează pentru legalitate,

                            Secretar

                                                                                                                             Groza Viorel Răzvan